• Sunday 22-04-2018 / २०७५ बैशाख ९ आइतबार
  • 04:24:13

कार्यक्रम तालिका

धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
मितीनी 09:30 am - 09:45 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:45 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
Hindi Dancing songs 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
नेपाली लोक गीत 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:20 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
पुरानो नेपाली आधुनिक गीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
बुडेशकाल 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:00 pm
साझा सवाल 9:00 pm - 9:45 pm
नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु 9:45 pm - 10:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
Hindi Dancing songs 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
नेपाली लोक गीत 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:20 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
वाल प्रतिभा 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
सम्बाद 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
महिला सम्मानता 07:30 am - 08:00 am
शुभारम्भ 08:00 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
Hindi Dancing songs 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
नेपाली लोक गीत 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:20 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
शिक्षा सम्बाद 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
Hindi Dancing songs 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
नेपाली लोक गीत 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:20 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
पुरानो नेपाली आधुनिक गीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली गीत 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
Hindi Dancing songs 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
नेपाली लोक गीत 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:20 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
पुरानो नेपाली आधुनिक गीत 7:00 pm - 7:30 pm
साहित्य संगालो 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली गीत 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:15 pm
जिवन दर्सन 9:15 pm - 10:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
शुभारम्भ 07:30 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
नेपाली आधुनिक गीत 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
Hindi Dancing songs 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
बिस्व बिचित्र 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:20 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
पुरानो नेपाली आधुनिक गीत 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
Telent Hunt 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:15 pm
नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
जीवन रक्षा 06:30 am - 07:00 am
सरगम समाचार 07:00 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली सेवा बिहानीपख 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल 07:30 am - 08:00 am
शुभारम्भ 08:00 am - 08:30 am
Fresh morning 08:30 am - 09:30 am
सानो संसार 09:30 am - 10:00 am
नेपाली फिल्मी गीत 10:00 am - 11:00 am
सरगम समाचार 11:00 am - 11:15 am
हिन्दी टप टेन 12:00 pm - 1:00 pm
Hello Friends 1:00 pm - 2:00 pm
सरगम समाचार 2:00 pm - 2:15 pm
Hello Friends 2:15 pm - 3:00 pm
Hindi Romantic songs 3:00 pm - 4:00 pm
नेपाली लोक गीत 4:00 pm - 5:00 pm
स्थानिय समाचार (सरगम दर्पण) 5:00 pm - 5:20 pm
प्रहरी कार्यत्रम 5:30 pm - 5:45 pm
नेपाली आधुनिक गीत 5:45 pm - 6:00 pm
सरगम समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
खेल मैदान 6:30 pm - 6:45 pm
भाषा भाषिका गीत 6:45 pm - 7:00 pm
पुरानो नेपाली आधुनिक गीत 7:00 pm - 7:15 pm
रेडियो नाटक ”मितिनी” 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाली गीत 8:00 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा साझँपख 8:45 pm - 9:15 pm
सहयोगी हातहरु 9:15 pm - 9:45 pm
नेपाली तथा हिन्दी फिल्मी गीतहरु 9:45 pm - 10:00 pm